คลังข้อสอบ O-net ม.3

ใกล้จะสอบ O-net แล้ว นักเรียนมาทบทวนกันหน่อยครับ

เข้าสู่คลังข้อสอบ O-net ที่นี่ครับ

Advertisements

33 Responses

 1. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300691

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55

 2. วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้

  : 8 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 40
  ด.ช.เดชาพล สุที เลขที่ 27 ชั้นม.3/1

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 8 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  40 เดชาพล สุที

  : 40 เดชาพล

 3. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55

  ด.ช. นพรัตน์ คงสวัสดิื ชั้น ม. 3/1 เลขที่ 10

 4. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 75

 5. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 65

 6. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 80

 7. วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 65

 8. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 60
  พีระพล สุทินรัมย์ ชั้นม. 3/1 เลขที่่ 2

 9. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55

 10. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ;
  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55
  ด.ญ กาญจนา ประสาทกสิกิจ เลขที่ 26 ม. 3/1

 11. วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 13 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ

  : 65
  ด.ญ.พาวนันท์ ยุทธนะ เลขที่ 25 ชั้นม.3/1

 12. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 65

 13. วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 65

  :

 14. วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 80

 15. วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้

  : 13 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ

  : 65
  ด.ญ.สุจิตรา สิงสถิต เลขที่ 32 ชั้นม.3/1

 16. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 80

 17. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55
  ธีระพันธ์ พนมใหญ่ ม.3/1 เลขที่9

 18. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55

 19. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 17 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 85

 20. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 65

  สุรศักดิ์ อาสาคะติ ม.3/1 เลขที่ 1
  l

 21. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55

  ปัชชากร ใจศิล ชั้นม.3/1 เลขที่23

 22. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 16 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 80

 23. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 8 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 40

  ไพศาล เรืองไพศาล

 24. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 13 ข้อ

  lคิดเป็นร้อยละ : 65

 25. วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 15 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ

  : 75

  ด.ญ.สุวนันท์ จันนอ ม.3/1

 26. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 12 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 60
  พีระวัฒน์ คะริบรัมย์ ชั้น3/1 เลขที่ 3

 27. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55

 28. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 8 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 40

 29. วิชา

  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ

  : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ

  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด

  : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้

  : 15 ข้อ

  ด.ญ.สุวนันท์ จันนอ ม.3/1 เลขที่ 33

 30. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55
  นาย อัษฎาวุธ เจิมขุนทด ชั้น ม.3/1 เลขที่ 17

 31. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 11 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 55

  ด.ช. ปิยพนธ์ อุตะมะ ม. 3/1 เลขที่ 12

 32. วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รหัสข้อสอบ : SOMA300689

  ชื่อข้อสอบ : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15

  ข้อสอบมีทั้งหมด : 20 ข้อ

  คุณทำคะแนนได้ : 7 ข้อ

  คิดเป็นร้อยละ : 35
  นาย อภิเษก ดีรัมย์ ม3/1 เลขที่19

 33. วิชา
  : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  รหัสข้อสอบ
  : SOMA300689
  ชื่อข้อสอบ
  : วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่15
  ข้อสอบมีทั้งหมด
  : 20 ข้อ
  คุณทำคะแนนได้
  : 3 ข้อ
  คิดเป็นร้อยละ
  : 15

ใส่ความเห็นที่นี่ครับ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: